Juhtumipõhine nõustamine

Teenuse eesmärgiks on aidata vägivallaohvrist naisel jõuda arusaamisele oma olukorrast ja võimalustest ning toetada tema otsuseid ja vajalike sammude astumist järk-järguliseks vägivallaringist väljumiseks.

Teenuse sisuks on vägivalda kogenud või vägivalla ohus naisega (ja vajadusel tema lastega) kohtumine, usaldusliku kontakti loomine, ärakuulamine ja emotsionaalne toetamine, samuti naise ja laste jõustamine.

Juhtumipõhise nõustamise käigus selgitab tugikeskuse töötaja (nõustaja) välja kliendi individuaalsed vajadused, jagab teavet tema seaduslikest õigustest ja tugikeskuse poolt pakutavatest teenustest, samuti väljaspool tugikeskust kättesaadavatest abivõimalustest. Nõustaja hindab koostöös kliendiga tema turvariskid, koostab turvaplaani ja tegevuskava.Tegevuskava koostamisel lähtub töötaja kliendi otsustest.

Tegevuskava võib sisaldada näiteks toetuste taotlemist, sh kohtusse pöördumist elatisabi taotlemiseks, kohtusse pöördumist lahutuseks ja ühisvara jagamiseks, lapse hooldusõiguse ja suhtlemiskorra määramiseks, suhtlemist politsei ja prokuratuuriga kriminaalasja algatamiseks ja selle raames, sh. ajutise lähenemiskeelu taotlemine.

Tegevuskavasse võivad lähtuvalt kliendi vajadustest kuuluda ka pere eelarve koostamine, uue eluaseme ja töökoha otsimine, lastele lasteaia- ja koolikohtade taotlemine, suhtlemist lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatega.

Tegevuskava elluviimist arutab nõustaja kliendiga jooksvalt nõustamiste käigus ja vajadusel täiendatakse või muudetakse seda.

Juhtumipõhist nõustamist viiakse läbi eraldi nõustamisruumis eelnevalt kokkulepitud aegadel.

Nõustamisel võib klient jääda anonüümseks. Kliendi kohta edastatakse individualiseeritavaid andmeid teistele asutustele ainult tema nõusolekul ja temaga kokku lepitud piirides.

Juhtumipõhist nõustamist viivad läbi naistevastase vägivalla ohvritega töötamiseks eriväljaõppe saanud tugikeskuse töötajad.