Õigusabi

Juriidilise nõustaja ülesandeks on (arvestades konkreetse kliendi vajadusi):

  • anda arvamusi, selgitusi ja vastuseid õigusliku sisuga küsimustes;
  • selgitada välja ja avaldada (teeb teatavaks) kliendile, millised õigusnormid on neile täitmiseks kohustuslikud ning analüüsida nende täitmist. Anda soovitusi kliendi tegevuse õiguspärasuse tagamiseks ning meetmete rakendamiseks nende huvide ja õiguste kaitsmiseks. Teatada muudatustest õigusaktides, selgitada nende sisu ja mõju kliendile ning esitada soovitusi meetmete rakendamiseks;
  • koostada või osaleda õigusliku sisuga dokumentide välja töötamisel ja vormistamisel;
  • suhelda kliendi huvides kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega ning teostada kliendi või tööandja huvides õigustoiminguid

Kuna enamik naiste tugikeskuste kliente on langenud perevägivalla ohvriks, siis on juriidilise nõustamise sisuks reeglina kas kohtuväliste kokkulepete saavutamine perevägivalla ohvreid enam puudutavates valdkondades, nagu abielulahutus, laste elatis, ühisvara jagamine, kaasomandi lõpetamine, laste hooldusõigus, lastega suhtlemine või kohtumenetluses kliendi esindamine ning kliendi jaoks positiivsete lahendite saavutamine tsiviilmenetluses.

Juriidilist nõustamist viivad läbi juriidilise kõrgharidusega ja naistevastase vägivalla alase täiendkoolituse läbinud juristid.

 

Seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõustamine 2019-2020

Seksuaalvägivalla üleelanud saavad lisaks senistele riigi õigusabi võimalustele taotleda tasuta õigusnõustamist Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kaudu. Nõustamist toetab Justiitsministeerium.

Õigusnõustamist sooviv isik saab võtta ühendust ENVLiga kas telefoni  või e-maili teel.Kontaktandmed ja juhised selleks on kättesaadavad seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste ja ohvriabi töötajate ning politsei kaudu.

ENVL lepinguline jurist võtab kliendiga tema poolt soovitud sidevahendite kaudu kontakti hiljemalt 24 tunni jooksul. Vastavalt kliendi vajadustele lepitakse esmaseks nõustamiseks kokku kas silmast-silma kohtumine või nõustamine telefoni vm sidevahendi kaudu. Nõustamise maht ühe inimese kohta on kuni 5 tundi.

Nõustamise eelduseks on, et klient teatab juristile oma nime ja isikukoodi ja nõustub isikuandmete edastamisega ENVL-ile ning töötlemisega ENVL poolt kuni Justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu lõppemiseni. ENVL tagab isikuandmete kaitse vastavalt seadusele.

Silmast-silma kohtumised toimuvad eelistatult Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus (seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste lähedal) või muus sobivas kohas.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad:

  • Tallinnas – Lääne-Tallinna Keskhaiglas (Sõle 23);
  • Tartus – Tartu Ülikooli Kliinikumis (L.Puusepa 8);
  • Pärnus – Pärnu Haiglas (Ristiku 1);
  • Kohtla-Järvel – Ida-Viru Keskhaiglas (Ilmajaama 12).

Keskused töötavad 24/7 ning abi on tasuta.http://www.palunabi.ee/seksuaalvagivald