Õigusabi

Juriidilise nõustaja ülesandeks on (arvestades konkreetse kliendi vajadusi):

  • anda arvamusi, selgitusi ja vastuseid õigusliku sisuga küsimustes;
  • selgitada välja ja avaldada (teeb teatavaks) kliendile, millised õigusnormid on neile täitmiseks kohustuslikud ning analüüsida nende täitmist. Anda soovitusi kliendi tegevuse õiguspärasuse tagamiseks ning meetmete rakendamiseks nende huvide ja õiguste kaitsmiseks. Teatada muudatustest õigusaktides, selgitada nende sisu ja mõju kliendile ning esitada soovitusi meetmete rakendamiseks;
  • koostada või osaleda õigusliku sisuga dokumentide välja töötamisel ja vormistamisel;
  • suhelda kliendi huvides kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega ning teostada kliendi või tööandja huvides õigustoiminguid

Kuna enamik naiste tugikeskuste kliente on langenud perevägivalla ohvriks, siis on juriidilise nõustamise sisuks reeglina kas kohtuväliste kokkulepete saavutamine perevägivalla ohvreid enam puudutavates valdkondades, nagu abielulahutus, laste elatis, ühisvara jagamine, kaasomandi lõpetamine, laste hooldusõigus, lastega suhtlemine või kohtumenetluses kliendi esindamine ning kliendi jaoks positiivsete lahendite saavutamine tsiviilmenetluses.

Juriidilist nõustamist viivad läbi juriidilise kõrgharidusega ja naistevastase vägivalla alase täiendkoolituse läbinud juristid.